പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗത്വം

പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗത്വം, അംശാദായ അടവ് എന്നിവ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കി. 2010 ൽ രൂപീകൃതമായ ശേഷം ആദ്യമായി പ്രവാസി പെൻഷൻ 1000 രൂപയിൽനിന്നും 2000 രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അംശാദായം അടച്ച

Read more