പ്ലസ് വൺ നൽകിയ അപേക്ഷ കാണാനും തിരുത്താനും.

പ്ലസ് വണ്ണിന് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ കാണാനും തിരുത്താനുമുള്ള സൗകര്യം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ലഭ്യമാക്കും. ഹയർ സെക്കണ്ടറി വകുപ്പിന്റെ അഡ്മിഷൻ വെബ് സൈറ്റിൽ view your application എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഈ സൗകര്യം

Read more