പോളി ടെക്‌നിക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പോളി ടെക്‌നിക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ : SSLC ബുക്ക്‌, വരുമാനം /നേറ്റിവിറ്റി /ജാതി /നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌

Read more