പ്ലസ് വണ്‍: ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂണ്‍ 12-ന്, 21 -ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും

പ്ലസ് വണ്‍: ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂണ്‍ 12-ന്, 21 -ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആ ദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂണ്‍ 12-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തേ ജൂണ്‍ ഒന്നിനെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. സി.ബി.എസ്.ഇ. സിലബസുകാരുടെ

Read more

പ്ലസ് വൺ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട

പ്ലസ് വൺ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട 🛑കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2 ഘട്ടമായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് 1. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റും

Read more

ICAR : അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എൻട്രൻസ്; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ICAR : അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എൻട്രൻസ്; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ/അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനങ്ങൾക്ക്‌ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐ.സി.എ.ആർ.) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന അഖിലേന്ത്യാ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ

Read more

ഏകജാലകം വഴിയുള്ള ബിരുദ പ്രവേശനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ ഏകജാലകം വഴിയുള്ള ബിരുദ പ്രവേശനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ➡കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്സ് ആൻറ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനം 2018-2019

Read more