പ്ലസ് വണ്‍ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പ്ലസ് വണ്‍ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

http://results.hscap.kerala.gov.in/index.php/

Login ലിങ്കില്‍ അപേക്ഷ നമ്പറും ജനനതിയതിയും നല്‍കിയാല്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കാം

➡ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ച കുട്ടികള്‍ ജൂലായ് 10 വൈകീട്ട് 5.00 മണിക്ക് മുമ്പായി സ്കൂളുകളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ ചേരണം

➡ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്ഥിര പ്രവേശനം ആണ് ചേരേണ്ടത്, താത്കാലിക പ്രവേശനം അനുവദിനീയമല്ല

അഡ്മിഷന് പോവുമ്പോള്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ച സ്ലിപ്പും വിദ്യാര്‍ത്ഥി അപേക്ഷയില്‍ അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നതുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നിര്‍ബന്ധമാണ്

➡ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റിനായുള്ള ഒഴിവുകളും വിശദാംശങ്ങളും ജൂലായ് 12 പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.