Moulana Azad Scholarship

Moulana Azad Scholarship 9,10,+1,+2 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് (12,000രൂപ) ഇപ്പോൾ അക്ഷയ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തിയ്യതി സെപ്റ്റംബർ 15 ആവശ്യമായ രേഖകൾ:-

Read more