റേഷൻ കാർഡ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു.

ഓൺലൈനായി റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.  അനധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാതിരിക്കുക.  1. New Ration Card 2. Transfer of Cards

Read more

സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

2018- 19 അദ്ധ്യയന വർഷം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം സ്കോളർഷിപ്പ് 1-egrantz അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹത: OBC, SC, ST, 0EC, GENERAL വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന

Read more