സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒക്ടോബർ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

സ്കോളർഷിപ്പുകൾ രെജിസ്ട്രേഷൻ സമയം ഒക്ടോബർ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു (സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകുന്നു) ——————————- 1)Post Matric Scholarship For Minorities(PMS) State Merit Scholarship 2)Central Sector Scholarship(CSS) 3)State Merit

Read more