മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

Official Portal Click here

“കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഈ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം വഴി പരാതികള്‍ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള്‍ അതിവേഗം പരിശോധിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്.”

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

Online Application Click here (Official Portal)

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

“സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോര്‍വേഡ്”, സെക്രറ്റേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം – 695001
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0471-2517297, 2115054, 2115098