കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി PG അഡ്മിഷൻ

കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2018-2019 വർഷത്തേക്കുള്ള PG അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം എല്ലാ PG സെക്ടറിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനും ENTRANCE EXAM BASED ആണ്. MA, MCOM

Read more