റെഡ്മി 5 – ഷവോമിയുടെ മറ്റൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ

ഷവോമിയിൽ നിന്നും റെഡ്മി 4നു പിൻഗാമിയായി റെഡ്മി 5 ഇന്ത്യയിൽ 2018 മാർച്ച് 14നു അവതരപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കോംപാക്ട് പവർ ഹൌസ് (compact power house) എന്ന വിശേഷണത്തിലാണ് ഫോൺ വിപണനം ചെയ്യുന്നത്. 2017

Read more

എഴുതുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നവർക്കു മാത്രം ഇനി പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം

എഴുതുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നവർക്കു മാത്രം ഇനി പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം 🔸പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നവർക്കു (കൺഫർമേഷൻ) മാത്രം പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിക്കാൻ പിഎസ്‌സി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. August 15 മുതലുളള പരീക്ഷകൾക്കു പുതിയ സംവിധാനം

Read more