മണിപ്പാൽ ആരോഗ്യ കാർഡ്

മണിപ്പാൽ ആരോഗ്യ കാർഡ്….
ഒരാൾക്ക് 250
ഫാമിലി 520 ( ഭർത്താവ് ,ഭാര്യ , കല്യാണം കഴിയാത്ത മക്കൾ 4 വരെ )
ഫാമിലി +1 620 ( ഫാമിലി + അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ )
ഫാമിലി +2 720 ( ഫാമിലി + അച്ഛൻ + അമ്മ )
മെയ് 26ന് മുമ്പ് അടക്കുന്നവർക്ക് 14 മാസം ആനുകൂല്യങ്ങൾ
(ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂലായി 30-7-19 വരെ )
ജൂൺ ,ജൂലായി അടക്കുന്നവർക്ക് 30-7-19 വരെ (ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ജൂലായി 30 വരെ )
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
Akshaya Paduppu
9447206476