കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ബിരുദ പ്രവേശനം ഒന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ബിരുദ പ്രവേശനം ഒന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ മാന്‍ഡേറ്ററി ഫീസ് (ജനറല്‍ വിഭാഗം 450 രൂപ, എസ്.സി/എസ്.ടി 105 രൂപ) അടച്ച് അലോട്ട്‌മെന്റ് ഉറപ്പാക്കണം. ഫീസ് അടക്കുന്നതിനുളള ലിങ്ക് ജൂണ്‍

Read more

പ്ലസ് വണ്‍ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പ്ലസ് വണ്‍ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി,ജില്ല എന്നിവ നൽകുമ്പോൾ അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപേക്ഷയിൽ നൽകിയ ആദ്യ ഓപ്ഷൻ

Read more