കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഏകജാലകം രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഏകജാലകം രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ⭕അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ചവര്‍ 22.06.2018 ന് മുമ്പായി Mandatory ഫീ അടയ്ക്കണം. (അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്) ⭕ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്‍റില്‍ Mandatory Fee

Read more