ഐടിഐ പ്രവേശനം: ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ജൂൺ 30 വരെ

ഐടിഐ പ്രവേശനം: ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ജൂൺ 30 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ 91 സര്‍ക്കാര്‍ ഐടിഐകളിലെ 76 ട്രേഡുകളിലേക്ക് 2018 വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ജൂൺ 30 വരെ. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

Read more