റേഷൻകാർഡ്; തിരുത്തലുകൾക്ക് അവസരം വരുന്നു..!

  റേഷൻകാർഡ്; തിരുത്തലുകൾക്ക് അവസരം വരുന്നു..! ഇതാ, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തോളൂ..!! റേഷൻകാർഡുകളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും കൂട്ടിചേർക്കലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും കുറവുകൾ വരുത്തുന്നതിനും അടുത്തമാസം മുതൽ അവസരമുണ്ടാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നിലച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ

Read more