Moulana Azad Scholarship

Moulana Azad Scholarship

9,10,+1,+2 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് (12,000രൂപ) ഇപ്പോൾ അക്ഷയ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാന തിയ്യതി സെപ്റ്റംബർ 15

ആവശ്യമായ രേഖകൾ:-
*SSLC BOOK*
*ആധാർ കാർഡ്*
*ഫോട്ടോ*
*ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്*
*Income,Nativity, Caste Certificates*