റേഷൻ കാർഡ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു.

ഓൺലൈനായി റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക. 

അനധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാതിരിക്കുക. 

1. New Ration Card
2. Transfer of Cards
3. Add Transferred Cards
4. Surrender of Cards
5. Change of ownership
6. General Details
7. Address Change
8. Change ARD
9. Issue Duplicate Ration Card
10. LPG Details
11. Transfer of Member
12. Reduction of Member
13. Addition of Member
14. Name Correction