സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒക്ടോബർ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

സ്കോളർഷിപ്പുകൾ രെജിസ്ട്രേഷൻ സമയം ഒക്ടോബർ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

(സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകുന്നു)

——————————-
1)Post Matric Scholarship For Minorities(PMS)
State Merit Scholarship
2)Central Sector Scholarship(CSS)
3)State Merit Scholarship(SMS)
4)District Merit Scholarship(DMS)
5)Merit Scholarship to the Children of School Teachers(MSCT)
6)Hindi Scholarship(HS)
7)Muslim Nadar Girls Scholarship(MNS)
8)Sanskrit Scholarship(SSE)
9)Suvarna Jubilee Merit Scholarship(SJMS)
11)Blind/PH Scholarship(BPHFC)
12)Music Fine Arts Scholarship(MFAS)
14)ASPIRE Scholarship(ASPR)
15)Post Matric Scholarship For Disabilities(PMSD)