എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് വിജ്ഞാപനം പി.എസ്.സി. അംഗീകരിച്ചു; നവംബറില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള പുതിയ വിജ്ഞാപനം പി.എസ്.സി. യോഗം അംഗീകരിച്ചു. നവംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി.യാണു യോഗ്യത.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധി പൊതുവിഭാഗത്തിന് 36, ഒ.ബി.സി.ക്ക് 39, എസ്.സി./എസ്.ടി.ക്ക് 41. 2019 ജനുവരി ഒന്ന് കണക്കാക്കിയാണു പ്രായം നിശ്ചയിക്കുക. 2021 ഏപ്രിൽ ആദ്യം റാങ്ക്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലുള്ള റാങ്ക്പട്ടികയുടെ മൂന്നുവർഷ കാലാവധി 2021 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് അവസാനിക്കും.

എൽ.ഡി.സി.യുടെ യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിൽനിന്ന് പ്ലസ്ടുവാക്കി ഉയർത്തി 2011-ൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽറൂൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ 2013-ൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കിയാണ് എസ്.എസ്.എൽ.സി. യോഗ്യത നിലനിർത്തി എൽ.ഡി.സി. വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പി.എസ്.സി. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

സ്പെഷ്യൽറൂൾ ഭേദഗതിചെയ്യുന്നതുവരെ എസ്.എസ്.എൽ.സി. യോഗ്യതയാക്കി നിയമനം നടത്താൻ പി.എസ്.സി.ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് 2013 ജൂലായ് 23-ന്റെ ഉത്തരവ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനവും പി.എസ്.സി. തയ്യാറാക്കിയത്.

എൽ.ഡി. ക്ലാർക്കിനൊപ്പം 64 തസ്തികകളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് കോളേജ് ലക്ചറർ, കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ, സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവയാണു മറ്റു തസ്തികകൾ.

ഇ-വേക്കൻസിയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തപാൽ മുഖേനയും ഇ-മെയിലായും കിട്ടുന്ന ഒഴിവുകളും 2020 മാർച്ച് 31 വരെ സ്വീകരിക്കാൻ പി.എസ്.സി. യോഗം തീരുമാനിച്ചു.