ഉപഭോക്താക്കളുടെ കേടായ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നു –

ഉപഭോക്താക്കളുടെ കേടായ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. 2019 ഡിസംബർ 31 ന് മുൻപായി തകരാറായ മീറ്ററുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും 2020 മാർച്ച് 31 നകം കേരളത്തിലെ തകരാറിലായ

Read more