റേഷൻ കാർഡിൽ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നവംബർ 11 വരെ അവസരം –

റേഷൻ കാർഡിൽ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി നവംബർ 11 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു – ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് റേഷൻ കാർഡും ആധാറുമായി അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക –

Read more

കെ-ടെറ്റ് അപേക്ഷ തിരുത്താൻ അവസരം

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഉള്ള ഫോട്ടോ അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ അവസരം. നവംബർ 1 മുതൽ 4 വരെയാണ് അവസരം പേര് ജനന തീയതി എന്നിവയിലെ തെറ്റും തിരുത്താം. അപേക്ഷയിലെ മറ്റുവിവരങ്ങൾ

Read more