ശബരിമല ഓൺലൈൻ (വിർച്ച്വൽ ക്യൂ) ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു –

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം.. വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ; ബുക്കിംഗ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു… മരക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് ചന്ദ്രാനന്ദന്‍ റോഡ് വഴി സന്നിധാനം നടപ്പന്തലില്‍ എത്തുന്ന തരത്തിലാണ് വിര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനാക്രമത്തിലാണ് കൂപ്പണുകള്‍

Read more