കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ 1 ; ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം കേരളത്തിന്‌..!!

കേരളം വീണ്ടും രാജ്യത്ത് നമ്പർ വൺ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം കേരളത്തിന്‌. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ഗവേണൻസ്‌ നൗ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ പുരസ്‌കാരത്തിനാണ്‌ കേരളം അർഹമായത്‌. സംസ്ഥാന ഐടി മിഷൻ

Read more

NTSE/ NMMS Examination ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർനെയിം, പാസ്സ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരവരുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സഹായത്തിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

Read more