സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻകാർക്ക് ‘ജീവൻ രേഖ’ അറിയേണ്ടതെല്ലാം –

പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് – അഥവാ ജീവൻ രേഖ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരെല്ലാമാണ് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത് ? കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേനെ നല്‍കുന്ന സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളായ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ,കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

Read more

ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് മസ്റ്ററിങ്ങ് നിർബന്ധമാക്കി – സേവനം അക്ഷയയിലൂടെ.

നിങ്ങൾ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരാണോ ?? അക്ഷയ വഴി മസ്‌റ്ററിങ് ചെയ്യുക.അല്ലങ്കിൽ പെൻഷൻ മുടങ്ങാം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ (ഉദാ :- വാര്‍ദ്ധക്യം, വിഗലാംഗര്‍, വിധവ പെന്‍ഷന്‍ മുതലായവ) നിർബന്ധമായും അക്ഷയ വഴി മസ്‌റ്ററിങ്

Read more