സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസിന്റെ സഹായം –

പൊതുജന സൗകാര്യാര്‍ത്ഥം കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവവേദിയിലേക്ക് എത്തി

60th കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം-
പൊതുജന സൗകാര്യാര്‍ത്ഥം കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവവേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസിന്‍റെ സഹായം…
Registration District Convenor Office, Programme Committee Office ,Higher Appeal& Lower Appeal Office ,ദിശ പ്രദര്‍ശനം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികള്‍, ഭക്ഷണം, എന്നിവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അറിയുന്നതിനായി Location എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Registration Office, District Convenor Office, Sub Committee Office (Durga HSS Kanhangad)
Location: https://maps.app.goo.gl/P7JsH3c7ZvEK1a9D7

IT Cell , Programme Committee Office , DGE Office Higher Appeal& Lower Appeal Office (GHSS Hosdurg)
Location: https://maps.app.goo.gl/cShiYUvE78ubLRxE8

Disha *Pradarshanam, *Seminar* (Govt HSS Balla East)
Location: https://maps.app.goo.gl/zzC7MN4BXQyNy4BH7

Samskarika Paripatikal , Exhibution (New Bus Stand Kanhangad)
Location: https://maps.app.goo.gl/vcsU9q4xycgREp4X7

FOOD
Location: https://maps.app.goo.gl/PNaBeHN4gN45qeVX8

Helpline Numbers
9497970111 , 1090 , 112, Hosdurg PS 04672204229, Nileshwar PS 04672280240

നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടുന്ന വേദിയുടെ ലൊക്കേഷനും കലാപരിപാടിയുടെ വിവരവും വിരല്‍തുമ്പില്‍….
1.Aingoth Open Ground (Mahakavi P Kunhiraman Nair)
Location: : https://maps.app.goo.gl/wmaJVQZuQJY6142Q6
Progm: http://bit.ly/2D6UOo7

2.Durga HSS Kanhangad (Mahakavi Kuttamath)
Location: https://maps.app.goo.gl/P7JsH3c7ZvEK1a9D7
Progm: http://bit.ly/37yOTGo

3.Municipal Town Hall Kanhangad (T S Thirumumb)
Location: https://maps.app.goo.gl/ugFyndgxVAdwRFQJ7
Progm: http://bit.ly/33bo6MH

4.Rajah’s HSS Nileswaram (T. Ubaid)
Location: https://maps.app.goo.gl/5nixvZNQQ6aMbjKP8
Progm: http://bit.ly/2pJef35

5.Rajah’s HSS Nileswaram (Rasika Shiromani Koman Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/5nixvZNQQ6aMbjKP8
Progm: http://bit.ly/2KLeNNq

6.Mahakavi P Smaraka GVHSS Bellikoth (Vidhwan P Kelu Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/QBHQAc3NvoJzqzVx8
Progm: http://bit.ly/2XGNDfD

7.S.S. Kalamandiram Melankot (Chandragiri Ambu)
Location: https://maps.app.goo.gl/o3UjyVW6qmTUspqA6
Progm: http://bit.ly/34ihRbi

8.A C Kannan Nair UP School, Balla (A C Kannan Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/KW5j6FkWNmVemezR8
Progm: http://bit.ly/2D98DlI

9.Chinmaya Vidyalaya Auditorium, Athiyamboor (Malabar V Raman Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/8aQDaEWHDUjtiSmm7
Progm: http://bit.ly/2QKwVe4

10.Sreelakshmi Auditorium, Athiyamboor (Rashtra Kavi Govinda Pai)
Location: https://maps.app.goo.gl/CuzKosDK6QXk48Fg6
Progm: http://bit.ly/2Oexk6L

11.Little Flower Girls HSS, Kanhangad (K Madhavan)
Location: https://maps.app.goo.gl/zv88bCj9pd6VUBKk8
Progm: http://bit.ly/35xJvS5

12.Agriculture College Padnekkad (Kannan Pattali)
Location: https://maps.app.goo.gl/aM6eHqMhXMywwDx26
Progm: http://bit.ly/2pJJf2Z

13.Agriculture College A/C Auditorium, Padnekkad (Kayyar Kinhanna Rai)
Location: https://maps.app.goo.gl/q14PxWYSrS6Pt8T19
Progm: http://bit.ly/2OD66G3

14.Palazhi Auditorium, Mannyot (Koorman Ezhuthachan)
Location: https://maps.app.goo.gl/w62ozjNrqVpy16cF8
Progm: http://bit.ly/2OcIbOE

15.Padnekkad Bekal Club Auditorium-1 (Pala Baskara Bagavathar)
Location: https://maps.app.goo.gl/bgQK7PqtwQ9NfHETA
Progm: http://bit.ly/2qt7wed

16.Padnekkad Bekal Club Auditorium-2 (Guru Chandu Panicker)
Location: https://maps.app.goo.gl/UWYcupAY9NzfuXgA6
Progm: http://bit.ly/2OgtDgV

17.Stella Mary’s School, Padnekkad (C Raghavan Master)
Location: https://maps.app.goo.gl/6TiCT2Dxik8vwPzL9
Progm: http://bit.ly/2KLfOVK

18.Block Panchayath Hall, Kanhangad (Vayalil Kunhirama Panicker)
Location: https://maps.app.goo.gl/JeuaU9PCjWxVkfwK9
Progm: http://bit.ly/2OHmtS1

19.SN AUPS Padnekkad (Narthaka Ratnam Kannan Peruvannan)
Location: https://maps.app.goo.gl/Yfhu41fU5otWVTnJA
Progm: http://bit.ly/2KO7RiB

20.Iqbal HSS (Open Stage) Ajanur (KM Ahammed)
Location: https://maps.app.goo.gl/RP4acM7WjboA3dug9
Progm: http://bit.ly/33jBPkZ

21.Iqbal HSS, Ajanur (Kannan Kerala Varman)
Location: https://maps.app.goo.gl/4FAEj79nJU3gBURX8
Progm: http://bit.ly/2OcIIA8

22.Vyapara Bhavan (Upstair), Kanhangad (PC Karthyayani Kuttiyamma)
Location: https://maps.app.goo.gl/wa4bpdZMvuNeqbFP9
Progm: http://bit.ly/2qErW3R

23.Vyapara Bhavan Auditorium, Kanhangad (Pakkeeran Vaidyar)
Location: https://maps.app.goo.gl/wa4bpdZMvuNeqbFP9
Progm: http://bit.ly/2QNaNj8

24.Govt. Fisheries HS, Marakkap Kadappuram (K T Kunhiraman Nambiar)
Location: https://maps.app.goo.gl/4J3Y3kqkm3Gqj96C8
Progm: http://bit.ly/34gLsBV

25.Govt. Vocational HSS Kanhangad South Hall-1 (Gandhi Krishnan Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/uAKdPQYohKdVnbZd9
Progm: http://bit.ly/37A4PIf

26.Govt. VHSS Kanhangad South Hall-2 (Gandhi Raman Nair)
Location: https://maps.app.goo.gl/uAKdPQYohKdVnbZd9
Progm: http://bit.ly/2OdxAmm

27.Chaithanya Auditorium, Kizhakkumkara (Parthi Subbah)
Location: https://maps.app.goo.gl/QbHKKr7UqGArDjkj9
Progm: http://bit.ly/37w3XEH

28.Nithyananda Polytechnic Ground, Kanhangad (TK Battathiri)
Location: https://maps.app.goo.gl/ag5SDMJkBkZwkq7G6
Progm: http://bit.ly/2OCfw4p

Helpline Numbers
9497970111 , 1090 , 112, Hosdurg PS 04672204229, Nileshwar PS 04672280240