പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് അഥവാ ‘ജീവൻ രേഖ’ ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെ..

🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰❇🔰 പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് അഥവാ ജീവൻ രേഖ ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെ..❓ 1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ..👇🏻 കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വികലാംഗ പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ

Read more