പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു –

സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരള പ്രവാസിക്ഷേമ ബോർഡും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ‘പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി’ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.. പ്രവാസികളുടെ ജീവിതസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. മൂന്നു ലക്ഷം മുതൽ 51 ലക്ഷം രൂപവരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പദ്ധതിയിൽ

Read more