തൊഴിലവസരവുമായി സ്പെക്ട്രം ജോബ് ഫെയർ

സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.ടി.ഐ കളിൽ തൊഴിലവസരവുമായി സ്പെക്ട്രം ജോബ് ഫെയർ. സ്പെക്ട്രം 2020 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ജോബ്‌ഫെയർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള നോഡൽ ഐ.ടി.ഐ കളിൽ വെച്ച് 2020 ജനുവരി 6 മുതൽ 11

Read more

റീബിൾഡ് പോർട്ടൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു –

അതിജീവന ക്ഷമതയുളള കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊതുജന അഭിപ്രായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള നമ്മള്‍ നമുക്കായ് പോര്‍ട്ടല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. റീബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നമ്മള്‍

Read more