കണക്ടഡ് ലോഡ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ അവസരം –

കണക്ടഡ് ലോഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് KSEBL. 31.03.2020 വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി. 1. എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ്?വീട്ടിലെ/സ്ഥാപനത്തിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്ന

Read more