പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞടുപ്പ് വോട്ടു ചേര്‍ക്കല്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞടുപ്പ് വോട്ടു ചേര്‍ക്കല്‍ നടപടികള്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കരട് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 💧2015 ല്‍ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട്

Read more