ആർട്ടിസാൻസ് ലേബർ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ

ആർട്ടിസാൻസ് ലേബർ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ – കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലെപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ (KADCO) കേരളത്തിലെ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആർട്ടിസാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ജനുവരി 16 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Read more

റെയിൽവേയിൽ 5738 അപ്രന്റിസ്

വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ 3553 അപ്രന്റിസ് അവസരം. ഒരു വർഷമാണ് പരിശീലനം. ഫെബ്രുവരി 6 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം ഫിറ്റർ, വെൽഡർ (ജി ആൻഡ്ഇ), ടർണർ, കാർപെന്റർ, പെയിന്റർ ഡീസൽ

Read more

PMEGP 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് എട്ടേമുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപവരെ സബ്സിഡി

PMEGP 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് എട്ടേമുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപവരെ സബ്സിഡി തൊഴിൽ സംരംഭകർക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന മികച്ച വായ്പ പദ്ധതിയാണ് പിഎംഇജിപി അഥവാ പ്രധാൻ മന്ത്രി എംപ്ലോയ്മെൻറ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. സംരംഭകർക്ക് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

Read more