കിസാന്‍ ക്രെ‍ഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്

എന്താണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി? കർഷകർക്ക് അവസരോചിതമായി ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും പ്രത്യേക ഹ്രസ്വകാല വായ്പകളും അനുവദിയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി. പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഏതു സമയത്തും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പലിശ ലഭിയ്ക്കും.

Read more

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി

ചെറുകിട നാമമാത്ര ക‍ര്‍ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിയ പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. കാ‍ര്‍ഷിക വിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രതിവ‍ര്‍ഷം 6,000 രൂപ ക‍ര്‍ഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. 2,000

Read more