കീം 2020: പ്രവേശന നടപടികള്‍ ജനുവരിയിൽ

കേരള എൻജിനിയറിങ്, മെഡിക്കൽ, ഫാർമസി, ആർക്കിടെക്ചർ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശന നടപടികൾ ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും.

പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ കാറ്റഗറി/സംവരണം തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനായി റവന്യൂ അധികാരികളിൽനിന്ന് താഴെ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂറായി വാങ്ങിവെക്കണം.

വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നുള്ള കേരള സർക്കാർ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന നോൺ-ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന (എസ്.ഇ.ബി.സി.) വിഭാഗക്കാരും മറ്റർഹ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട (ഒ.ഇ.സി.) വിദ്യാർഥികൾ).

തഹസിൽദാരിൽനിന്നുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക്)

വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നോൺ ക്രീമിലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാർ)

വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി./എസ്.ടി./ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാർ ഒഴികെയുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിഭാഗക്കാർ കുടുംബ വാർഷികവരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ/സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനായി)

മറ്റർഹ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ജാതി/ നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽനിന്നു വാങ്ങണം

മിശ്ര വിവാഹിതരുടെ മക്കൾക്ക് എസ്.ഇ.ബി.സി./ഒ.ഇ.സി. സംവരണം ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം അവർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം. എന്നാൽ, മിശ്രവിവാഹിതരിൽ ഒരാൾ എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകുന്ന ഫീസാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തഹസിൽദാർ നൽകുന്ന മിശ്ര വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം.

വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനസ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് മാത്രം).

ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അക്ഷയയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ‘ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും’ സ്വീകരിക്കും. നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ സംവരണാനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കൂ.അതിനാൽ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും റവന്യൂ അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ച കാലാവധിക്കുള്ളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.