ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ആശ്വാസം – പെർമനന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി മുതൽ പുതുക്കേണ്ടതില്ല-

ഒരാളുടെ ഭിന്നശേഷിത്വത്തിന് കാലാന്തരത്തില്‍ മാറ്റം വരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് പെര്‍മനന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാം. ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ഥിര പരിമിതിയുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 5 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ പുതുക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്

Read more

ആധാരത്തിന്റെ പകർപ്പ് – ഇനി പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനാവുന്നു –

നവംബർ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ 315 സബ് രജിസ്റ്റാർ ഓഫീസിൽ ഇത് നിലവിൽ വരും – നിലവിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഉണ്ട് എങ്കിലും പകർപ്പ് ലഭിക്കാൽ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്- ഈ രീതിയാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാകുന്നത് –

Read more