ഒറ്റപ്പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് –

ഒറ്റ പെൺകുട്ടി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31.