കാർഷിക കടാശ്വാസം – നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം –

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി നവംബർ 15 വരെ നീട്ടി.