സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ

കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രവത്കരണ ഉപപദ്ധതിയിലൂടെ കാടുവെട്ടു യന്ത്രം മുതൽ കൊയ്ത്തു – മെതിയന്ത്രം വരെയുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

40 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡിയോടെ ഇവ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് കർഷകർക്കും, കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും, സംരംഭകർക്കുമാണ് ആണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത. ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക – അപേക്ഷക്കായി അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.